Algemene Factuurvoorwaarden

Algemene factuurvoorwaarden

 1. Onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.
 2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande
  ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 2% per jaar.
 3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag
  van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn
  van 5% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. 
 4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de 7 dagen na levering of na factuurdatum.
  Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan
  bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
 5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de
  verkoper/aannemer bevoegd.